Historia


Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Wilamowicach powstała w styczniu 1946 roku.
W mieszkaniu jednego z jej założycieli zebrała się grupa mieszkańców Wilamowic z zamiarem powołania spółdzielni. Spośród siebie wybrali pierwszy Zarząd a następnie wystąpili do sądu o rejestrację Spółdzielni i przyjęli pierwszych dwudziestu członków w jej szeregi.
W chwili założenia Spółdzielnia nie posiadała żadnych swoich pomieszczeń ani funduszy. Pierwsze pomieszczenia na sklep oraz pierwsze pieniądze na zakup towaru pochodziły od członków spółdzielni. Na koniec 1948 roku Spółdzielnia zrzeszała już 1773 członków i zatrudniała 10 pracowników.
Spółdzielnia z roku na rok poszerzała swoją działalność. Została rozwinięta działalność handlowa i obrotu rolnego.
W 1963 roku oddano do eksploatacji budynek piekarni a w każdej miejscowości Gminy Wilamowice powstawały nowe placówki handlowe.
W latach 80-tych rozbudowano bazę magazynową a w 1989 roku oddano do użytkowania budynek nowej piekarni funkcjonującej do dziś.
Na pocztku lat 90-tych Spółdzielnia była zmuszana do wydzierżawienia części placówek ze względu na brak funduszy własnych w obrocie , spowodowanych zbyt wysoką inflacją. Spółdzielnia w tym czasie zmieniła częściowo profil działania - wydzierżawiła masarnię, placówki gastronomiczne, opuściła lokale handlowe nie będące jej własnością. Działalność swą skoncentrowała szczególnie na piekarni która będąc nowym obiektem prężnie działała przynosząc duże dochody.

Z kart historii

lata 1946 -1949

1946 r.- w styczniu grupa mieszkańców Wilamowic podejmuje decyzje o założeniu Spółdzielni. Zostaje otwarty pierwszy sklep wielobranżowy o pow. 35 m2 w budynku Władysława Pałosza. 30 czerwca Sąd Okręgowy w Cieszynie dokonuje pierwszej rejestracji Spółdzielni. Kierownikiem zostaje Franciszek Nikiel, a przewodniczącym Rady Nadzorczej Eugeniusz Bilczewski. Do Spółdzielni zostaje przyjętych 20 członków.

1947 r. – 30 stycznia Spółdzielnia zostaje zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w Białej Krakowskiej i po raz pierwszy płaci podatki: obrotowy i dochodowy.
– 27 lipca WZCz wybiera nową Radę Nadzorczą – przewodniczącym zostaje Stanisław Chmielniak. W budynku Karola Stanclika w Zasolu Bielańskim otwarto nowy sklep. Przyjmowani są pracownicy: Jan Nycz, Waleria Wróbel oraz rachmistrz Stanisław Figwer, którego następnie zastępuje Jan Śliwa. Stan członków na dzień 31 grudnia wynosi 126 osób.

1948 r. – nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej zostaje Władysław Fajfer. Zarząd swe funkcje wykonuje społecznie. Zostaje otwarty sklep z art. Żelaznymi i chemicznymi w budynku Wł. Pałosza. Spółdzielnia rozpoczyna handel słomą, sianem, ziemniakami, zbożem, a także sprowadza pierwszą partię towarów tekstylnych. Wprowadzona reglamentacja towarów, umożliwia dzielenie go między członków. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia wynosi 10 osób, a stan członków to 1.773 osoby.

1949 r. – 3 lipca WZCz wybiera nowy Zarząd. Prezesem zostaje Stanisław Mynarski. Następuje otwarcie masarni i sklepu mięsnego w budynku Leona Szuberta, przejęcie miejskiej rzeźni oraz piekarni i sklepu piekarniczego od Józefa Mandy w Wilamowicach. Spółdzielnia otwiera pierwszy punkt usługowy związany z wypożyczaniem maszyn dla rolników. Organizuje również własny transport, kupując dwa konie i dwa wozy. Zarząd po raz pierwszy zatrudniany jest na warunkach pracowniczych.

lata 1950-1959

1950 r. – Spółdzielnia przechodzi trudny okres. Pogarsza się jej sytuacja finansowa. Handel oparty na urzędowych rozdzielnikach hamuje jej rozwój. Następuje rozwój działalności gastronomicznej. Spółdzielnia z powodu braków własnych magazynów, punktów skupu, lokali sklepowych, środków transportowych oraz środków obrotowych zmuszona jest do zaciągnięcia pierwszego kredytu w banku na działalność handlową.

1951 r. – Wprowadzono nowy podział administracyjny kraju. W skład gminy wchodzą: miasto Wilamowice i miejscowości: Pisarzowice, Stara Wieś i Dankowice. Poszerzono sieć handlową i gastronomiczną o 6 sklepów i 3 gospody na terenie całej gminy. Wszystkie lokale mieszczą się w domach prywatnych.

1952 r. – Zostaje założony Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielni. Pierwszym przewodniczącym jest Andrzej Ryłko. W lipcu funkcję głównego księgowego obejmuje Jan Wadoń.

1953 r. – Prezesem Zarządu zostaje Jan Stanek. W prywatnym budynku „U Lekacza” w Pisarzowicach zostaje otwarta gospoda.

1954 r. – Prezesem Zarządu zostaje Mieczysław Handzlik.

1955 r. – Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Leopold Pachoł. Na przewodniczącą Rady Zakładowej pracownicy wybierają Helenę Nycz. Powstaje Kasa Zapomogowo Pożyczkowa, której księgową jest Stefania Rozner. Sprawy kadrowe prowadzi Bronisława Pyka. Spółdzielnia rozpoczyna kontrakcję trzody, bydła i płodów rolnych.

1958 r. – Prezesem Zarządu zostaje Jan Stawowczyk z Dankowic.

1959 r. – Towary do sklepów dowozi się już samochodami z wyjątkiem pieczywa i wędlin, które nadal dostarczane są wozami konnymi.

lata 1960-1969

1960 r. – Otwarto sklep elektryczny w Wilamowicach u A. Chowańca.

1962 r. – Prezesem Zarządu zostaje Marian Witek. Spółdzielnia rozpoczyna handel straganowy na targu w Oświęcimiu. Organizuje pierwsze Spółdzielnie Uczniowskie w szkołach podstawowych na terenie gminy. Ich celem jest prowadzenie sklepików uczniowskich.

1963 r. – Rozpoczyna się bardzo trudny okres dla Spółdzielni. Narzucanie przez PZGS nietrafionych decyzji utrudnia wykonanie zadań gospodarczych.

1964 r. – Prezesem Zarządu na krótko jest Marian Hankus.

1965 r. – Prezesem Zarządu zostaje Władysław Formas.

1966 r. – Spółdzielnia przyłącza się do obchodów uroczystości 700-lecia miasta Wilamowice. Organizuje tzw. „ubój gospodarczy” – rolnicy sprzedają za pośrednictwem GS mięso wołowe z zabitego w domu bydła. Rozwija się działalność usługowa. Powstaje punkt czyszczenia zboża oraz Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni w Wilamowicach, którego kierowniczką jest Helena Styskała.

1967 r. – WZP wybiera Radę Nadzorczą, której przewodniczącym zostaje Stanisław Mynarski.

1968 r. – Otwarcie Klubu Rolnika w remizie OSP w Dankowicach. Kierowniczką zostaje Helena Marcińczyk.

1969 r. – Transport towarów masowych przejmuje STW w Oświęcimiu.

lata 1970-1979

1972 r. – Zniesiono obowiązkowe dostawy żywca i płodów rolnych. Następuje likwidacja w prywatnych budynkach barów w Zasolu Bielańskim i Hecznarowicach.

1973 r. – WZP wybiera Radę Nadzorczą. Przewodniczącym zostaje Julian Jonkisz.

1975 r. – Reforma administracyjna kraju. Likwidacja powiatów. Spółdzielnia prowadzi działalność w 48 placówkach handlowych, w 4 gospodach, kawiarni, masarni i piekarni, punktach skupu płodów rolnych, zakładach usługowych oraz ONG.

1976 r. – Powstaje województwo bielskie, do którego wcielono miasto i gminę Wilamowice. Zostaje zlikwidowany PZGS w Oświęcimiu i jednocześnie powstaje WZSR „SCh” w Bielsku Białej.

1977 r. – Prezesem Zarządu jest Zdzisław Borowiecki, a przewodniczącą Rady Zakładowej Spółdzielni – Anna Foks. Następuje spadek rentowności działalności handlowej. Duże pawilony handlowe osiągają zbyt małe obroty przy wzrastających kosztach ich utrzymania.

1978 r. – dalszy spadek rentowności spowodowany jest realizacją nietrafionych decyzji wydawanych przez Urząd Miasta i Gminy, WZSR i inne władze. Na polecenie WZSR w Bielsku Białej gromadzi się nadmierne zapasy warzyw i owoców, których koszty przechowywania przyczyniają się do pogorszenia sytuacji finansowej Spółdzielni.

1979 r. – Prezesem Zarządu jest Henryk Jędrzejko. Następuje przekazanie 5 sklepów i 3 gospód w ajencję.

lata 1980-1989

1980 r. – w związku z „falą” strajków w kraju masowo wykopowane są wszystkie towary znajdujące się w sklepach. Podczas każdej dostawy towarów pod sklepami ustawiają się duże kolejki.

1981 r. – Przy sprzedaży podstawowych artykułów spożywczych wprowadzono reglamentację systemem kartkowym. 13 grudnia władze państwowe wprowadzają stan wojenny.

1982 r. – Prezesem Zarządu zostaje Józef Gawlik, a przewodniczącym Rady Nadzorczej – Tadeusz Sznicer. Spółdzielnia przechodzi kolejny trudny okres w swojej działalności. W sierpniu kontrolę przeprowadza tzw. wojskowa grupa operacyjna nie wykazując żadnych uchybień. W kraju wprowadzona jest reforma gospodarcza polegająca na dowolnym ustalaniu wysokości cen na produkowane wyroby i marże w gastronomii. Opłacalna staje się produkcja masarnicza i piekarnicza oraz prowadzenie lokali gastronomicznych.

1985 r. – Spółdzielnia prowadzi działalność handlową w 29 sklepach i 4 gospodach, które w większości mieszczą się we własnych budynkach. Stan członków wynosi 1.700 osób.

1986 r. – obchody 40-lecia istnienia Gminnej Spółdzielni. Zostaje wprowadzony nowy system wynagradzania:

  • akordowy dla pracowników piekarni i masarni
  • prowizyjny dla pracowników detalu.

1988 r. – Przekazano w ajencję sklep nr 25 w Pisarzowicach oraz bar nr 3 w Zasolu Bielańskim.

1989 r. – Spółdzielnia przystępuje do Spółki WSTW w Bielsku Białej.

lata 1990-2000

1990 r. – Przewodniczącym Rady Nadzorczej zostaje Stanisław Cisło. Przystąpienie Spółdzielni jako członka do Zakładu Handlu w Oświęcimiu i Rolniczo Handlowej Izby Gospodarczej SCH w Warszawie. W kwietniu rozpoczyna się produkcja pieczywa w nowej piekarni w Wilamowicach przy ulicy Ogrodowej. Następuje likwidacja nierentownych placówek handlowych oraz klubów rolnika. Przeniesiony zostaje sklep nr 1 z prywatnych pomieszczeń Wł. Pałosza do budynku GS na rynku w Wilamowicach, zakupionego od K. Balcarczyk.

1991 r. – Stanowisko głównego księgowego obejmuje Krystyna Zejma. WZCz podejmuje uchwałę w sprawie waloryzacji udziałów członkowskich. Spółdzielnia przystępuje jako członek do SBR „SCH” i Związku Rewizyjnego w Warszawie oraz STW w Oświęcimiu.

1992 r. – Rozpoczęto właściwą komputeryzację danych w księgowości.

1993 r. – WZCz podejmuje uchwałę w sprawie podziału środków pochodzących z waloryzacji udziałów członkowskich.

1994 r. – Przewodniczącym Rady Nadzorczej zostaje Kazimierz Mleczko.

1995 r. – Spółdzielnia przystępuje do spółki „GE-ES” w Jeleśni w celu prowadzenia działalności hurtowej w obrocie alkoholem, mąką produkcyjną i napojami.

1996 r. – obchody 50-lecia istnienia Gminnej Spółdzielni. Wydzierżawione zostają magazyny i punkt skupu żywca firmie „Chempest” na prowadzenie sprzedaży nawozów, pasz i środków ochrony roślin.

1997 r. – Piekarnia uzyskuje bardzo dobre wyniki finansowe.

1998 r. – Wybory do Rady Nadzorczej. Przewodniczącym został ponownie Kazimierz Mleczko.

1999 r. – W poczet członków zostaje przyjęty Bank Spółdzielczy w Wilamowicach. Prezes Zarządu Józef Gawlik uczestniczy w obchodach Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w Warszawie, na których obecny był Prezydent RP – Aleksander Kwaśniewski.

2000 r. – Przystąpienie Spółdzielni na członka do Banku Spółdzielczego w Wilamowicach.

lata 2001 -2017

2001 r. – 12 czerwca organizowane są obchody 55-lecia istnienia Spółdzielni.

2002 r. – Przewodniczącym Rady Nadzorczej zostaje Antoni Grabowski.

2004 r. – Powołany zostaje jednoosobowy Zarząd, którego Prezesem nadal jest Józef Gawlik.

2006 r. – obchody 60-lecia założenia Spółdzielni. Stanowisko głównej księgowej obejmuje Beata Bujarek. Przewodniczącym Rady Nadzorczej nadal pozostaje Antoni Grabowski.

2007 r. – Powstaje Spółka Piekarnia Wilamowice Spółka z o.o., której udziałowcami są Spółdzielnia oraz Witold Grab. Spółdzielnia przystępuje do sieci Delikatesy Centrum na bazie sklepu nr 11 w Pisarzowicach.

2009 r. – W kwietniu sklep nr 7 w Wilamowicach zostaje włączony do sieci Delikatesy Centrum.

2010 r. – W czerwcu następuje otwarcie sklepu nr 9 w Kętach pod szyldem Delikatesy Centrum. Na przewodniczącego Rady Nadzorczej zostaje wybrany ponownie Antoni Grabowski.

Wykonanie strony internetowej: weboski